• Statut w wersji pdf do pobrania

  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

  STATUT

  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

   

   

   

  2021.10.04

   

   

   

  Spis Treści

  Rozdział 1. Postanowienia ogólne  …………………………………… 3

  Rozdział 2. Cele i zadania Liceum  ………………………………….... 3

  Rozdział 3. Organy Liceum  …………………………………………... 5

  Rozdział 4. Organizacja Liceum  …………………………………….  11

  Rozdział 5. Ceremoniał szkolny  ……………………………………..  13

  Rozdział 6. Biblioteka szkolna  ………………………………………. 15

  Rozdział 7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  …….  17

  Rozdział 8. Formy pomocy i opieki uczniom  ……………………….  17

  Rozdział 9. Szkolny wolontariat  …………………………………….  19

  Rozdział 10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  ………………...  20

  Rozdział 11.Prawa i obowiązki ucznia  ……………………………..  23

  Rozdział 12. Nagrody i kary  ………………………………………...  26

  Rozdział 13.Ocenianie wewnątrzszkolne  …………………………..  28

  Rozdział 14 i 14A Wewnątrzszkolny System Oceniania    …………  29

  Rozdział 15. Postanowienia końcowe  ………………………………  38

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
  1. Liceum, Szkole- należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
  2. Statucie- należy przez to rozumieć Statut I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
  3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim,Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć organy działające w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
  4. Uczniach i rodzicach- należy przez to rozumieć uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz ich rodziców oraz prawnych opiekunów dziecka;
  5. Poradni- należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
  1. Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
  2. Siedziba Liceum znajduje się przy pl. A. Mickiewicza 3 w Suwałkach.
  3. Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Suwałki.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
  5. Cykl kształcenia trwa cztery lata.

  6a. W Liceum funkcjonują oddziały po gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia.

  1. W Liceum prowadzone są oddziały dwujęzyczne z angielskim językiem wykładowym.
  2. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor Liceum ma prawo dostosować organizację pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.

  § 2

  1. Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami oraz stempla szkoły.
  2. W Liceum są używane również stemple organów szkoły.

  § 3

  Liceum posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny.

   

   

  Rozdział 2

  Cele i zadania Liceum

  §4

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczo- Profilaktyczny, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
  2. Szkoła w szczególności:
  1. Prowadząc działalność dydaktyczną dostosowuje treści, metody i organizacje nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  2. Wspiera uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej
  3. Sprawuje opiekę nad uczniami zapewniając im poczucie bezpieczeństwa;
  4. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

  § 5

  1. Celem szkolnej edukacji w Liceum jest:
  1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;
  2. Rozwijanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia oraz zachęcanie uczniów do samokształcenia;
  3. Umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy;
  4. Rozwijanie rozumienia i rozwijania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;
  5. Kształtowanie miłości do Ojczyzny;
  6. Uczenie szacunku do człowieka oraz otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
  1. Zadaniem Liceum jest:
  1. Dążenie do przygotowania ucznia do dokonywania świadomego i właściwego wyboru dalszej edukacji, zwłaszcza na wyższych uczelniach;
  2. Stwarzanie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów;
  3. Rozbudzanie wartości duchowych i kształtowanie postaw moralnych, z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości;
  4. Pielęgnowanie patriotyzmu i uczenie szacunku dla chlubnych i szczytnych tradycji narodu;
  5. Kształtowanie umiejętności zachowań społecznych i komunikacji interpersonalnej;
  6. Kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności;
  7. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów;
  8. Stwarzanie możliwości pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
  9. Prowadzenie działalności innowacyjnej;
  10.  Prowadzenie działalności dydaktyczno- wychowawczej w dziedzinie obronności państwa. I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, Wojskowa Komenda Uzupełnień i 14 Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach wspierają się nawzajem, działając na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska wojskowego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełnienia przez społeczeństwo zadań obronnych oraz promocji obronności i służby wojskowej. Dotyczy to:
  1. Edukacji obywatelskiej, patriotycznej i poobronnej młodzieży szkolnej
  2. Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa poprzez podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie promocji służby wojskowej i obronności Państwa
  3. Upowszechniania wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży szkolnej
  4. Pogłębiania wiedzy uczniów z zakresu obronności Państwa
  5. Pozyskania kandydatów na woskowe uczelnie wyższe (spotkania z oficerami WKU w Suwałkach, pracownikami naukowymi i podchorążymi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie-WAT oraz przedstawicielami innych uczelni wojskowych)
  6. Upowszechnia tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć stron współpracujących
  7. Promowania obronności i służby wojskowej

  § 6

  Liceum wykonuje zadania  z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenia pozytywnego środowiska wychowawczego w szczególności poprzez:

  1. organizacje zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych;
  2. wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
  3. w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  4. szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w klasach ogólnodostępnych w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
  5. Szkoła zapewnia uczniom  opiekę zdrowotną. Opiekę zdrowotną w szkole organizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły, na zasadach określonych w  odrębnych przepisach;
  6. Organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami narodowymi oraz wynikających z tradycji szkoły;
  7. Uczestniczenie w uroczystościach państwowych i religijnych;
  8. Prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej;
  9. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
  10. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
  11. Działania w zakresie organizowania wolontariatu:
  12. W realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  w Suwałkach:
  1. zakres współdziałania szkoły z poradnią obejmuje udzielanie rodzicom i nauczycielom specjalistycznego wsparcia dotyczącego sposobów i metod przezwyciężania trudności uczniów,
  2. koordynatorem współpracy z poradnią na terenie szkoły jest psycholog szkolny,
  3. na wniosek rodzica lub za jego zgodą szkoła składa do poradni wnioski o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu, jak również wnioski o wydanie opinii potwierdzających potrzebę zastosowania wskazanej formy indywidualizacji kształcenia; 
  1. Szkoła podejmuje współpracę także z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zależności od aktualnych potrzeb uczniów oraz realizowanych programów wychowawczo-profilaktycznych.

   

  Rozdział 3

  Organy Liceum

  § 7

  1. Organami Liceum są:
  1. Dyrektor Liceum;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.
  1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa i statutem Liceum.
  2. Sprawy konfliktowe bądź sporne organy Liceum rozstrzygać będą w drodze mediacji i negocjacji, a przy braku porozumienia przysługuje im możliwość odwołania się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy.
  1. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną lub w formie wideokonferencji.

  § 8

  1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
  1. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;
  2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  3. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
  4. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
  6. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
  7. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną;
  8. podaje do publicznej wiadomości do końca czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
  9. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
  10. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizacje opieki medycznej w szkole;
  11. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
  12. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego, obowiązku nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
  13. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
  14. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
  15. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczona niepełnosprawnością zajęcia rewalidacyjne;
  16. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, które stanowią odpowiednio zestaw programów nauczania uwzględniających całość podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonego dla danego etapu edukacyjnego;
  17. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego w oparciu o odrębne przepisy;
  18. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
  19. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
  20. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo- zadaniowe;
  21. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
  22. podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej decyzje o skreśleniu z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie;
  23. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
  24. powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  25. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
  26. powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  27. decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego, poza harmonogramem rekrutacji.
  28. organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
  29. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacji na kolejny rok szkolny;
  30. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;
  31. określa sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno- wychowawczej;
  32. wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;
  33. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
  34. odwołuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
  35. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00, określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzję Dyrektora Szkoły w tej sprawie;
  1. ) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;
  1. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno- sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i na boisku;
  1. ) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami;
  1. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
  2. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
  3. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  4. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
  5. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu szkoły;
  6. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu.
  1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy maja statut pracowników samorządowych;
  4. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Liceum;
  6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
  7. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom;
  8. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  9. wykonuje inne zdania wynikające z przepisów prawa.

  § 9

  1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Liceum i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.
  4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
  6. uchwalanie Statutu Szkoły i wprowadzanie zmian do statutu;
  7. ustalanie sposobu wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora Liceum  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz lekcyjnych i pozalekcyjnych dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. kandydata na stanowisko wicedyrektora;
  6. program nauczania zaproponowany przez nauczycieli;
  7. szkolny zestaw programów nauczania;
  8. podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia, wolontariuszy oraz inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
  9. sposób dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego;
  10. szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny;
  11. kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce;
  1. Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
  2. wybiera swojego przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.
  1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Dyrektora Liceum, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
  2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowania odbywają się w sposób jawny. Na zgłoszony przez członka Rady wniosek Rada Pedagogiczna może zadecydować zwykłą większością głosów o utajnieniu głosowania.
  3. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, a w szczególności tych, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  5. Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.
  6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  § 10

  1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski.
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
  3. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
  6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
  1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Liceum;
  1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Liceum może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
  2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. Szczegółowe zasady działalności wolontariatu określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

  § 11

  1. W szkole działa Rada Rodziców.
  2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
  3. Wybory przedstawicieli rad oddziałowych przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  4. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
  5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
  6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;
  2. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Liceum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
  3. wspieranie działalności statutowej szkoły;
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
  5. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły przedkładanego przez Dyrektora.

  § 12

  1. Wszystkie organy Liceum współdziałają na rzecz społeczności szkolnej na zasadach wzajemnego poszanowania i działając w ramach swoich kompetencji.
  2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
  3. Sprawy sporne między organami rozstrzyga Dyrektor Liceum z zachowaniem przepisów prawa.
  4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Liceum oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Liceum.
  5. Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron.
  6. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole- strony sporu. O swoim rozstrzygnięciu Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

   

  Rozdział 4

  Organizacja Liceum

  § 13

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Liceum. Arkusz organizacji szkoły jest zatwierdzany zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem:
  1. zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
  2. potrzeb realizacji zadań Liceum.
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, Dyrektor ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  § 14

  1. Okresem przeznaczonym na realizację programów edukacyjnych jest rok szkolny.
  2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

  § 15

  1. Podstawową jednostka organizacyjna Liceum jest oddział.
  2. Liczbę uczniów w oddziale ustala się z w porozumieniu z organem prowadzącym.
  3. Oddział można dzielić na grupy.
  4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów.
  5. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej  liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

  § 16

  1. Liceum prowadzi oddziały klas dwujęzycznych, w których nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.
  1. proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i w języku angielskim ustala nauczyciel, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów języka angielskiego, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego;
  2. nauczanie obejmuje realizację programu języka angielskiego oraz wybranych przedmiotów według programu określonego dla systemu edukacji dwujęzycznej;
  3. nauczanie odbywa się w dwóch językach w ramach zajęć edukacyjnych z biologii, chemii, matematyki, fizyki, historii.
  1. Liceum prowadzi  oddziały międzynarodowe, w których nauka odbywa się na podstawie  decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2020 r. o numerze DPPI-WIT.4023.4.2020.JJ
  1. Rekrutacja do klas międzynarodowych odbywa się zgodne z przepisami ustawy - Prawo Oświatowe
  2. System oceniania, klasyfikowania i egzaminowania w oddziale międzynarodowym  jest zgodny z zasadami opisanymi w decyzji MEN z dnia 7 lipca 2021 r. nr DPPI-WIT.4023.4.2020.JJ
  3. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego możliwość przejścia, na każdym etapie kształcenia, do kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt. 4 lit a ustawy – Prawo Oświatowe
  4. Zgodnie z art.22 pkt 5 ustawy – Prawo Oświatowe, absolwenci oddziału międzynarodowego mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

  § 17

  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut
  3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut.

  § 18

  1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej a zakresie rozszerzonym.
  2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

  § 19

  1. W Liceum w ramach możliwości organizacyjnych i posiadanych środków finansowych organizuje się koła zainteresowań, koła przedmiotowe i inne zajęcia pozalekcyjne.
  2. Koła zainteresowań, koła przedmiotowe i inne zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów.
  3. Rodzaj zajęć dodatkowych określa corocznie Dyrektor Liceum.

  § 20

  1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynki i teren szkolny monitoringiem wizyjnym. Budynki szkolne oznakowane są tabliczkami informacyjnymi z napisem „Obiekt monitorowany”.

  1a. W przypadku zagrożenia epidemicznego w szkole wdraża się procedury    bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

  1. Podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Liceum.
  2. Podczas zajęć lekcyjnych opiekę uczniom zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

  3a. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.

  1. Nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną poza szkołą zgłasza wyjście Dyrektorowi szkoły.
  2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek szkolnych odpowiada kierownik wycieczki. Sposób organizacji wycieczki określają odrębne przepisy.

  § 21

  1. Dla prawidłowej realizacji celów statutowych, Liceum zapewnia możliwość korzystania pomieszczeń szkolnych, w szczególności:
  1. sal lekcyjnych;
  2. pracowni przedmiotowych;
  3. biblioteki;
  4. szatni;
  5. hali sportowej;
  6. boiska;
  7. gabinetów specjalistów.
  1. Liceum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie elektronicznej.
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na zasadach określonych przez Dyrektora.
  1. W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technik technologii informacyjnej.

  § 22

  Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Liceum, a szkołą kształcącą nauczycieli.

  Rozdział 5

  Ceremoniał szkolny

  § 23

  1. Sztandar szkoły jest symbolem najlepszych tradycji, jednoczącym całą wspólnotę Szkoły i wyrażającym jej pozycję w środowisku.
  2. Wspólnota Szkoły otacza sztandar szacunkiem i powagą.
  3. Sztandar Szkoły wprowadza się podczas najważniejszych uroczystości Szkoły:
  1. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
  2. pożegnania absolwentów;
  3. udziału młodzieży w obchodach świąt i rocznic oraz innych szczególnie ważnych wydarzeniach.
  1. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru Szkoły, wszyscy obecni zachowują skupienie i przyjmują postawę stojącą (zasadniczą).
  2. Prawo wprowadzania i wyprowadzania sztandaru posiada trzyosobowy poczet sztandarowy złożony z ucznia i dwóch uczennic.
  3. Oznaką pełnienia funkcji w poczcie sztandarowym jest biało- czerwona szarfa noszona przez lewę ramię i białe rękawiczki.
  4. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym w I okresie ustala spośród uczniów klas trzecich, skład pocztu sztandarowego zasadniczego i rezerwowego. Poczty sztandarowe tworzą uczniowie wzorowi w nauce i zachowaniu. Funkcję tę traktuje się jako wyróżnienie, a nazwiska uczniów podaje się do wiadomości ogólnej.
  5. Zmiany pocztu sztandarowego dokonuje się podczas uroczystości zakończenia nauki uczniów klas programowo najwyższych. W uroczystości bierze udział poczet zasadniczy i rezerwowy.
  1. przekazujący sztandar wypowiada formułę: „Przekazujemy wam sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jako symbol najlepszych tradycji i dokonań Szkoły. Kontynuujcie te tradycje, pomnażajcie dokonania, strzeżcie Szkoły i jej sztandaru. Bądźcie godnymi następcami najlepszych absolwentów”;
  2. przyjmujący sztandar wypowiada formułę: „Przyjmujemy sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach jako symbol najlepszych tradycji i dokonań Szkoły. W imieniu całej społeczności szkolnej przyrzekamy godnie kontynuować jej dobre tradycje, strzec honoru Szkoły i jej sztandaru.
  1. Podczas wykonywania hymnu narodowego, hymnów innych państw ora hymnu Szkoły- sztandarowi oddaje się honory poprzez pochylenie sztandaru.
  2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych składa się na sztandar Szkoły.
  3. Sztandar Szkoły przechowuje się w pokoju nauczycielskim.

  § 24

  1. Hymnem Szkoły jest „Rota” do słów patronki Szkoły Marii Konopnickiej.
  2. Hymn Szkoły wykonuje się oficjalnie podczas najważniejszych uroczystości (na zakończenie uroczystości):
  1. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
  2. ślubowania uczniów klas pierwszych;
  3. pożegnania uczniów klas programowo najwyższych;
  4. innych szczególnie ważnych okazjach.
  1. Hymn Szkoły wykonuje się w postawie stojącej (zasadniczej) i należytym skupieniu.

  § 25

  1. Tarcza Szkoły jest symbolem przynależności do grona uczniów tej Szkoły.
  2. Uroczyste przekazanie tarczy szkolnej dokonuje się w dniu ślubowania uczniów klas pierwszych.
  3. Tarczę nosi się przede wszystkim przy szkolnym stroju galowym

  § 26

  1. Złota Księga jest szczególnie cennym dokumentem Szkoły i podlega szczególnej ochronie.
  2. Do Złotej Księgi wpisuje się nazwiska najlepszych absolwentów. Absolwenci składają w niej swoje podpisy.
  3. Kryteria określające wpis do Złotej Księgi ustala Rada Pedagogiczna.
  4. Absolwenci, których nazwiska wpisane są do Złotej Księgi otrzymują ponadto dyplomy, w których stwierdza się dokonanie takiego wpisu ( z zaznaczeniem, że Księga istnieje od 1835 roku).
  5. Wpis do Złotej Księgi jest najwyższym wyróżnieniem absolwentów Szkoły i zostaje odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły.
  6. Nazwiska absolwentów wpisanych do Złotej Księgi podaje się do wiadomości ogółu uczniów.
  7. Winietę w Księdze wykonuje się starannie, w sposób nawiązujący do jej charakteru.

  § 27

  1. Do stałych elementów najważniejszych uroczystości szkolnych należą:
  1. wprowadzenie sztandaru;
  2. odśpiewanie hymnu narodowego;
  3. wystąpienie Dyrektora Szkoły;
  4. wystąpienie przedstawiciela Rady Rodziców;
  5. wystąpienie przedstawiciela uczniów;
  6. odśpiewanie hymnu Szkoły;
  7. odprowadzenie sztandaru Szkoły.
  1. W zależności od charakteru uroczystości, w jej programie mogą się znaleźć:
  1. ślubowanie uczniów klas pierwszych;
  2. wręczenie nagród, wyróżnień i odznaczeń;
  3. informacja o szczególnych osiągnięciach wspólnoty szkolnej;
  4. szczególne uhonorowanie nauczycieli, uczniów lub osób zasłużonych dla Szkoły;
  5. część artystyczna.
  1. Podczas uroczystości- jej uczestników- obowiązuje strój galowy Szkoły: uczennice białe bluzki i ciemne spódnice, uczniowie ciemne ubranie lub biała koszula i ciemne spodnie.

   

  Rozdział 6

  Biblioteka szkolna

  § 28

  1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły.
  2. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki oraz inne źródła informacji, w formie tradycyjnej i elektronicznej, ze szczegółowym uwzględnieniem lektur szkolnych, podręczników, pomocy naukowych i materiałów metodycznych.
  3. Biblioteka umożliwia wszystkim członkom społeczności szkolnej przyswajanie wiedzy, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, zaspokajanie ciekawości, a także spędzenie czasu wolnego.
  4. W bibliotece tworzy się warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.
  5. Biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych.
  6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, po ich zakończeniu z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego i są ustalane w zależności od czasu pracy Liceum.
  7. Lokal czytelni składa się z czytelni z księgozbiorem podręcznym, wypożyczalni i centrum multimedialnego.

  § 29

  1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
  1. uczniami, poprzez:
  1. zakup szczególnie lub sprowadzanie poszukiwanych książek,
  2. informowanie o aktywności czytelniczej,
  3. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
  4. przeprowadzanie lekcji przysposabiających do korzystania z biblioteki;
  1. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
  1. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
  2. organizowanie wystawek tematycznych,
  3. informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
  4. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece;
  1. rodzicami, poprzez:
  1. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej uczniów,
  2. współpracę  w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki,
  3. udostępnianie, Statutu Liceum, programu wychowawczo- profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego;
  1. bibliotekami, poprzez:
  1. udział w konkursach, wystawach, spotkaniach, odczytach, szkoleniach, konferencjach metodycznych,
  2. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych,
  3. informowanie uczniów i pracowników Liceum o dostępnych zbiorach innych bibliotek.
  1. Szczegółową organizację biblioteki określa Regulamin Biblioteki Liceum.

   

  Rozdział 7

  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  § 30

  1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  2. Głównymi celami pracy w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są:
  1. przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej;
  2. wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;
  3. rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań;
  4. dostarczenie informacji o zawodach i wymaganiach na rynkach pracy; rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
  5. zwracanie uwagi uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.
  1. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego realizowane są w szczególności następujące działania:
  1. prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego w związanego z wyborem zawodu, kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej;
  2. tworzenie bazy danych i udostępnianie z niej informacji o zawodach, szkołach;
  3. udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom.
  1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmuje się psycholog szkolny i szkolny doradca zawodowy.
  2. Zakładane efekty systemu doradztwa powinny pozwolić uczniowi dokonać wyboru dalszego kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami, zainteresowaniami oraz by mógł zdobywać wykształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
  3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program realizacji doradztwa zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Liceum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  4. W ramach realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła może podejmować współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, szkołami wyższymi.

   

  Rozdział 8

  Formy pomocy i opieki uczniom

  § 31

  1. W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
  1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole;
  2. we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami buduje wspólną strategię działań wspierających ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, realizowanych w szkole i w domu;
  3. nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu rozpoznania u uczniów uzdolnień oraz przyczyn trudności w uczeniu się;
  4. nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych danego ucznia, w każdym prowadzonym wariancie kształcenia;
  5. na wniosek lub za zgodą rodziców, dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  6. zespół nauczycieli danego oddziału we współpracy z rodzicami dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  7. w przypadku niezadowalających efektów wsparcia udzielanego w szkole, dyrektor
   w porozumieniu z rodzicami zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
   o dokonanie diagnozy specjalistycznej i uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia;
  8. szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w szczególności w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń;
  9. szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz  gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną określają odrębne przepisy;
  10.  w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej. Informację o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom, a przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana w opracowanym IPET- cie dla ucznia.
  1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w klasach ogólnodostępnych w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym, a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej:
  1. podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły
   z wnioskiem rodziców, pełnoletniego ucznia  o objęcie ucznia kształceniem specjalnym;
  2. dyrektor dla ucznia objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół nauczycieli i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i ocenę efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
  3. zespół o którym mowa w pkt. 2 przed każdą klasyfikacją dokonuje oceny efektywności działań podejmowanych przez szkołę i wyznacza kierunki pracy z uczniem odpowiednio w drugim półroczu lub kolejnym roku nauki;
  4. szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

   

   

   

   

  § 32

  1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne możliwości oraz promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.
  2. Nauczyciele zapewniają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań                             i uzdolnień na zajęciach  obowiązkowych, w formie indywidualizacji pracy na lekcji, w tym indywidualizacji zadań domowych i prac klasowych.
  3. Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
  4. Nauczyciele udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.
  5. Uczniom, u których rozpoznano szczególne uzdolnienia potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej   na wniosek lub za zgodą rodziców szkoła zapewnia organizację indywidualnego programu nauki lub/i indywidualnego toku nauki.
  6. Szczegółowe warunki organizacji indywidualnego toku i indywidualnego programu nauki określają odrębne przepisy.

   

  Rozdział 9

  Szkolny wolontariat

  § 33

  1. Dążąc do kształtowania u uczniów postawy prospołecznej, a także uwrażliwiania i aktywizowania społeczności szkolnej Dyrektor Liceum stwarza warunki do podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy w zakresie wolontariatu poprzez:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz propagowanie go;
  2. uczenie postaw szacunku  wobec drugiego człowieka;
  3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy;
  4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
  5. tworzenie warunków do realizacji działań w zakresie pomocy, wsparcia, sprawowania opieki i pracy na rzecz innych;
  6. podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz innych np. Caritas.
  1. Działania szkolnego wolontariatu ukierunkowane są na:
  1. wspieranie potrzebujących pomocy w lokalnej społeczności szkolnej;
  2. wspierania potrzebujących w lokalnej społeczności;
  3. wspierania regionalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych.
  1. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
  2. Opiekę nad wolontariuszami sprawuje nauczyciel- opiekun szkolnego wolontariatu.

   

   

   

  Rozdział 10

  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

  § 34

  1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych.
  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

  § 35

  1. Nauczyciel w swoich działaniach kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej uczniów.
  2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
  1. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora;
  2. organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
  3. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  4. zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez dobór treści nauczania oraz przez osobisty przykład i oddziaływanie wychowawcze;
  5. stwarzanie warunków do aktywnego udziału w procesie nauczania, wzajemnej życzliwości i pomocy;
  6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji;
  7. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy, która polega na indywidualizowaniu pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
  8. włączanie się do zintegrowanych działań nauczycieli  wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym;
  9. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
  10. przygotowywanie opinii o funkcjonowaniu ucznia na zajęciach;
  11. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;
  12. poszanowanie godności osobistej ucznia;
  13. poinformowanie uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych;
  14. współdziałanie z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania uczniów
  15. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i zdrowotną;
  16. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
  17. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  18. zabezpieczenie danych osobowych uczniów i rodziców, do których ma dostęp;
  19. udział w pracach Rady Pedagogicznej;
  20. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno- sportowym;
  21. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Liceum, a wynikających z bieżącej działalności szkoły.

  § 36

  1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
  2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora Liceum przewodniczący.
  3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
  4. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

  § 37

  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

  1. opracowanie regulaminu pracy biblioteki szkolnej;
  2. gromadzenie zgodnie z potrzebami zbiorów biblioteki, dokonywanie ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;
  3. gromadzenie czasopism popularno- naukowych, pedagogicznych, środków audiowizualnych;
  4. udostępnianie zbiorów biblioteki uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły;
  5. prowadzenie statystyki bibliotecznej i analizy stanu czytelnictwa w szkole;
  6. prowadzenie lekcji przysposabiających do korzystania z biblioteki;
  7. tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  8. rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami;
  9. dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednia dokumentację.

  § 38

  Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych;
  2. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego
  5. współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach oraz w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom;
  6. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
  7. określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;
  8. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia;
  9. poinformowanie wychowawcy klasy, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
  10. działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  11. udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie wychowania.

  § 39

  Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:

  1. prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i podjęcia roli zawodowej;
  2. prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów z zakresu diagnozy zainteresowań i analizy możliwości;
  3. gromadzenie oraz udostępnianie informacji zawodowych;
  4. współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych;
  5. opracowanie rocznego planu pracy.

  § 40

  1. Dyrektor Liceum przydziela każdej klasie nauczyciela z Rady Pedagogicznej, powierzając mu obowiązki wychowawcy.
  2. Wychowawcą może być nauczyciel dowolnego przedmiotu nauczanego w danej klasie.
  3. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, przestrzegana jest zasada, by wychowawca pełnił swoją funkcję w całym cyklu nauczania.
  4. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.
  5. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.
  6. Zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest w szczególności:
  1. opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami;
  2. planowanie  i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział;
  3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
  4. współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;
  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci, współdziałania w sprawach wychowania, informowania postępach dzieci, działaniach podejmowanych przez szkołę oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
  6. włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;
  7. kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności; wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;
  8. przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;
  9. organizowanie udziału uczniów swojego oddziału w uroczystościach i imprezach szkolnych;
  10. koordynowanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów objętych wychowawstwem, w ramach zintegrowanych działań nauczycieli.
  11. przygotowanie opinii o funkcjonowaniu wychowanków w środowisku szkolnym i środowisku rodzinnym
  12. systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji oddziału i każdego ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 41

  1. W Liceum istnieją stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi.
  2. Dla stanowisk wymienionych w ust. 1 Dyrektor Liceum opracowuje przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami  i organizacją szkoły

   

  Rozdział 11

  Prawa i obowiązki ucznia

  § 42

  1. Wszyscy uczniowie są równi w swoich prawach i obowiązkach.
  2. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
  2. opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w szkole;
  3. poszanowania jego godności;
  4. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie odrębnymi przepisami;
  5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza dobra innych osób;
  7. rozwijania zainteresowań i zdolności;
  8. zapoznania się z wymaganiami dydaktycznymi z poszczególnych przedmiotów;
  9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z WSO;
  10. korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  11. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i  w myśl obowiązujących regulaminów;
  12. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
  13. pełnego korzystania z przerw międzylekcyjnych;
  14. zgłaszania swoich problemów samorządowi, wychowawcy, psychologowi lub dyrekcji;
  15. uzyskania informacji wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  16. uzasadnienia oceny ustalonej przez nauczyciela;
  17. wglądu do swoich prac pisemnych na zasadach określonych przez nauczycieli;
  18. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Liceum;
  19. reprezentowania Liceum w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, o ile uczeń spełnia podstawowe obowiązki statutowe;
  20. pełnego wypoczynku w czasie przerw i ferii, wolnego od wszelkich obowiązków szkolnych;
  21. zapoznania się z propozycjami śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej oraz ocenami wystawionymi na Trzydnik przed klasyfikacją;
  22. przystąpienia do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów według odrębnych przepisów;
  23. indywidualnego nauczania;
  24. powiadamiania- z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy klasowej obejmującej kilka działów materiału z ponad połowy okresu i tygodniowym wyprzedzeniem- o terminie pracy klasowej z jednego działu, sprawdziany z trzech ostatnich lekcji mogą odbywać się bez uprzedzenia;
  25. pisania w ciągu jednego tygodnia co najwyżej dwóch prac klasowych, przy czym sprawdziany, czyli 15- 20 minutowe prace pisemne mogą odbywać się jedynie poza tymi dniami, w których SA prace klasowe.
  1. W przypadku naruszenia praw ucznia- uczniowi i jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora Liceum, na piśmie, za pośrednictwem wychowawcy.

   

  § 43

  Uczeń ma obowiązek:

  1. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Liceum;
  2. być świadomym patriotycznego dziedzictwa swego narodu;
  3. oddawać należną cześć symbolom państwowym i szkolnym: fladze, sztandarowi szkoły, godłu i hymnom według ustalonego ceremoniału Liceum;
  4. poznawać historię swego narodu, kultywować jego patriotyczne tradycje m. in. Przez udział w uroczystościach z okazji świąt;
  5. tworzyć swoja osobowość w oparciu zasady  moralne, będące podstawą humanizmu i etyki chrześcijańskiej;
  6. dbać o honor i tradycje Szkoły współtworząc jej autorytet i godnie ją reprezentować;
  7. wykonywać zalecenia dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli;
  8. szanować godność własną i innych oraz dawać temu wyraz swoim zachowaniem;
  9. przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  10. dbać o kulturę słowa;
  11. reagować na niewłaściwe zachowania;
  12. współtworzyć atmosferę, w której każdy może liczyć na koleżeńską pomoc;
  13. dbać o ład i porządek;
  14. dbać o schludny  wygląd;

     ppkt. a – f- usunięto;

  15)systematycznie uczyć się i rzetelnie zdobywać wiedzę oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych i dydaktycznych;

     16)punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;

     17)przedstawiać wychowawcy pisemne usprawiedliwienia nieobecności w ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły, przy czym usprawiedliwienia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku ucznia pełnoletniego – usprawiedliwienia dokonuje uczeń samodzielnie;

       ppkt. a, b – usunięto;

     18)zgłaszać do wychowawcy- lub w razie jego nieobecności do dyrektora- konieczność wyjścia ze szkoły w czasie odbywania się zajęć lekcyjnych;

     19)dokonywać zmiany obuwia przed zajęciami w szkole;

     20)nosić strój galowy z tarczą szkoły w dniach uroczystości ustalonych przez Dyrektora;

     21)dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, kolegów w czasie przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć, przestrzegać m. in. następujących zakazów:

  1. palenia papierosów i e- papierosów oraz innych substytutów,
  2. picia alkoholu,
  3. używania narkotyków i innych środków odurzających,
  4. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. MP3, dyktafonów itp. W czasie zajęć dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych oraz wyłączania tych urządzeń w czasie zajęć edukacyjnych;

      22)rozliczać się ze szkołą po zakończeniu lub przerwaniu nauki (karta obiegowa).

   

  Rozdział 12

  Nagrody i kary

  § 44

  1. Uczeń ma prawo znać nagrody i kary oraz tryb odwołania się od nagrody i od kary. Wymierzane kary powinny być poprzedzone wysłuchaniem ucznia.
  2. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.
  3. Nagroda może być przyznana za:
  1. wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce;
  2. wzorową frekwencję;
  3. prace na rzecz szkoły i środowiska;
  4. wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
  1. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
  1. pochwała wychowawcy klasy;
  2. pochwała Dyrektora Liceum;
  3. dyplom uznania;
  4. nagroda rzeczowa;
  5. świadectwo z wyróżnieniem;
  6. za wysokie osiągnięcia w olimpiadach adnotacja osiągnięć w Księdze Olimpiad Szkoły;
  7. szczególne osiągnięcia ucznia mogą być odnotowane na świadectwie szkolnym według kryteriów określonych odrębnymi przepisami.
  1. Najlepsi absolwenci dostępują wyróżnienia wpisu do Złotej Księgi  Szkoły istniejącej od 1835r., według kryteriów ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
  2. Od każdej przyznanej nagrody uczeń lub rodzic może wnieść pisemne zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Liceum w terminie 3 dni od jej udzielenia.
  3. Zastrzeżenie rozpatruje komisja, w skład której wchodzi:
  1. przedstawiciel kierownictwa Liceum;
  2. wychowawca oddziału;
  3. psycholog szkolny;
  4. opiekun Samorządu Uczniowskiego.
  1. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
  2. O wyniku rozstrzygnięć, wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie.

  § 45

  1. Za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych Liceum uczeń może zostać ukarany.
  2. Kara może być udzielona w następującej formie:
  1. upomnienie wychowawcy klasy;
  2. nagana wychowawcy klasy;
  3. upomnienie Dyrektora Liceum w obecności wychowawcy;
  4. nagana Dyrektora Liceum wobec wychowawcy  i powiadomienie o tym fakcie rodziców ucznia;
  5. nagana Dyrektora Liceum wobec Rady Pedagogicznej  i powiadomienie o tym fakcie rodziców ucznia;
  6. skreślenie ucznia z listy uczniów.
  1. Wychowawca klasy wpisuje informację o zastosowanej karze do dziennika zajęć edukacyjnych oraz informuje o niej rodziców.
  2. Uczniom, wobec których zastosowano kary, o których mowa w ust.1 pkt.4 i 5 wychowawca klasy wystawia najniższą ocenę z zachowania w czasie klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
  3. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się na piśmie od kary nałożonej przez nauczyciela do Dyrektora Liceum za pośrednictwem wychowawcy klasy w terminie 7 dni od zastosowania kary.
  4. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się na piśmie od kary nałożonej przez Dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Liceum w terminie 14 dni od zastosowania kary.

   

  § 46

  1. Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku gdy uczeń:
  1. popełnił przestępstwo świadomie i poniósł za to konsekwencje prawne;
  2. przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie środkami psychoaktywnymi albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole;
  3. rozprowadza szkodliwe środki psychoaktywne na terenie szkoły;
  4. demoralizuje innych uczniów;
  5. w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczo- dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku;
  6. jest pełnoletni i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego;
  7. porzucił szkołę (przez porzucenie rozumie się co najmniej dwumiesięczną nieobecność bez usprawiedliwienia, kiedy działania wychowawcy w celu ustalenia przyczyn nie odnoszą skutku a także towarzyszy temu unikanie kontaktu z szkołą rodziców ucznia- brak reakcji, niekontaktowanie się ze szkołą, nieodbieranie korespondencji, ignorowanie wezwań).
  1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzona notatka o zaistniałym zdarzeniu. Notatkę sporządza wychowawca lub osoba będąca świadkiem wykroczenia. Jeżeli są inni świadkowie zdarzenia to sporządza się protokół ich zeznań.
  2. Dyrektor po otrzymaniu informacji o danym zdarzeniu zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej.
  3. Po wysłuchaniu stron Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
  4. Dyrektor liceum informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii.
  5. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Liceum.
  6. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
  7. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu odbierają rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku ucznia pełnoletniego, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców (prawnych opiekunów) kierowane jest pisemne powiadomienie.
  8. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

   

   

  Rozdział 13

  Ocenianie wewnątrzszkolne

  § 47

  1. Wewnątrzszkolne Ocenianie ma na celu właściwe kształtowanie wychowania i nauczania  realizowanego  przez szkolę.
  2. Określa  ono  formy  oceniania   osiągnięć   edukacyjnych uczniów   oraz zachowania i sposoby  informowania  o   nich.  
  3. W  szczególności  ustala:
  1. skalę   i   sposób  formułowania  ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych oraz  oceny zachowania,
  2. termin   i  formę  informowania  uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o   przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
  3. terminy klasyfikacji   śródrocznej i  rocznej,
  4. tryb  i  formę  egzaminów klasyfikacyjnych.

  § 48

  Ocenianie   osiągnięć   edukacyjnych  ucznia   polega  na  rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych przez szkołę programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

  §   49

  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

  §   50

  Ocenianie  wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w   tym zakresie,
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego  rozwoju,
  3. motywowanie  ucznia  do  dalszych postępów w nauce  i zachowaniu,
  4. dostarczanie  rodzicom (prawnym  opiekunom) i nauczycielom informacji  o   postępach,   trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy wychowawczo-dydaktycznej.

  §  51

  Ocenianie wewnątrzszkolne   obejmuje:

  1. formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych   w szkole,
  4. przeprowadzanie   egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż  przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

   

   

  Rozdział 14

  Wewnątrzszkolny System Oceniania

  §   52

  1. Każdy nauczyciel  na początku  roku  szkolnego   informuje   uczniów oraz   ich rodziców (prawnych  opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z  realizowanego  przez  siebie  programu nauczania,
  2. sposobach  sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  1. Wychowawca  klasy na  początku każdego  roku szkolnego informuje  uczniów oraz   ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. Informacje, o których mowa w ust. 1- 2  są   przekazywane:
  1. uczniom  -   przez  nauczycieli   przedmiotów  na  pierwszych zajęciach edukacyjnych  lub  godzinach z wychowawcą,
  2. rodzicom (prawnym opiekunom) - przez  wychowawcę  klasy  na  pierwszym  zebraniu rodziców.
  1. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych lub indywidualnie. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online.
  2. Wprowadza   się  następujące  etapy oceniania:
  1. w styczniu  - pierwsza ocena śródroczna uczniów klas I, II, III, IV;
  2. w kwietniu - klasyfikacja  końcowa uczniów klas IV,;

  2a) w kwietniu- klasyfikacja końcowa uczniów klas III oddziałów po gimnazjum;

  1. w czerwcu - klasyfikacja roczna uczniów klas I, II, III;

  3a) w czerwcu- klasyfikacja roczna uczniów klas I, II oddziałów po gimnazjum.

  1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący-6,
  2. stopień bardzo dobry-5,
  3. topień dobry-4,
  4. stopień dostateczny-3,
  5. stopień dopuszczający-2,
  6. stopień niedostateczny-1.
  1. Oceny bieżące i klasyfikacji śródrocznej ustala się wg sali w ust.5 z uwzględnieniem ocen z plusami i minusami.
  2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  nie mają   wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  3. Ustala   się następujące kryteria  ocen:
  1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w  danej  klasie,
  2. samodzielni i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z program nauczania danej klasy,
  3. proponuje rozwiązania nietypowe,

  lub

  1. osiąga sukcesy w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i  innych,   kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo ogólnopolskim,
  2. posiada  inne porównywalne osiągnięcia,
  3. osiągnął tytuł co najmniej finalisty olimpiady przedmiotowej.
  1. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
  1. opanował  pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w  danej klasie oraz  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,  
  3. potrafi  zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  sytuacjach.
  1. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował  je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
  2. poprawnie stosuje wiadomości, 
  3. rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.    
  1. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował  wiadomości  i  umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
  2. wykonuje  (rozwiązuje)  typowe  zadania teoretyczne  lub  praktyczne o  średnim  stopniu trudności.
  1. ocenę dopuszczający otrzymuje  uczeń,  który:
  1. ma braki  w   opanowaniu podstaw  programowych,  ale  braki   te  nie przekreślają   możliwości uzyskania  przez   ucznia podstawowej wiedzy w   ciągu  dalszej  nauki,
  2. rozwiązuje   zadania   teoretyczne   i  praktyczne  typowe,                                                 o  niewielkim  stopniu   trudności.
  1. ocenę niedostateczny otrzymuje   uczeń,   który:
  1. nie   opanował  wiadomości   i   umiejętności  określonych w podstawie programowej  przedmiotu nauczania w   danej  klasie,   a   braki w wiadomościach  i   umiejętnościach umożliwiają  dalsze  zdobywanie wiedzy  z   tego   przedmiotu ,
  2. nie   jest  w   stanie  wykonać   (rozwiązać) zadań o  niewielkim  (elementarnym/  stopniu   trudności.

   

  1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki ,jeżeli  nie   są   one  przedmiotami kierunkowymi, należy  w   szczególności  brać   pod   uwagę wysiłek wkładany przez  ucznia  w   wywiązywaniu  się z   obowiązków  wynikających ze   specyfiki   tych zajęć.

  9a Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwi ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  9b. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

  1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

  §   53

  1. Śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość  o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
  1. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;
  2. przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;
  3. dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;
  4. godne , kulturalne zachowanie- nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;
  5. pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informacyjną.
  1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów klasy i samoocenie ucznia.
  2.  Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  3.  Ocenę śródroczną i roczną ustala się według  następującej  skali ocen:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.
  1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

  1) wzorowe - otrzymuje uczeń, który

  a)  bezwzględnie respektuje postanowienia Statutu Szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących nieużywania telefonów komórkowych na lekcji,

  b) usunięty,

  c) postępuje zgodnie z uniwersalnymi zasadami etycznymi w szkole i poza nią,

  d) odnosi się z szacunkiem do osób starszych i rówieśników, szczególnie do uczniów niepełnosprawnych  i w potrzebie służy im pomocą,

  e) wyróżnia się sumiennością i pracowitością w zdobywaniu wiedzy oraz rozwija swoje zainteresowania,

  f) uczestniczy twórczo w życiu Szkolnej Wspólnoty,

  g) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 0 – 8 godzin nieusprawiedliwionych
  w semestrze.

  2) bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który

  a) bezwzględnie respektuje postanowienia Statutu Szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących nieużywania telefonów komórkowych na lekcji,

  b) usunięty,

  c) postępuje zgodnie z uniwersalnymi zasadami etycznymi w szkole i poza nią,

  d) odnosi się z szacunkiem do osób starszych i rówieśników, szczególnie do uczniów niepełnosprawnych i w potrzebie służy im pomocą,

  e) jest pracowity i wykorzystuje swoje zdolności w celu zdobywania wiedzy,

  f) uczestniczy twórczo w życiu Szkolnej Wspólnoty,

  g) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 9 – 17 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

  3) dobre - otrzymuje uczeń, który

  a) respektuje postanowienia Statutu Szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących nieużywania telefonów komórkowych na lekcji,

  b) usunięty,

  c) postępuje zgodnie z uniwersalnymi zasadami etycznymi w szkole i poza nią,

  d) ) odnosi się z szacunkiem do osób starszych i rówieśników, szczególnie do uczniów niepełnosprawnych i w potrzebie służy im pomocą,

  e) jest pracowity i wykorzystuje swoje zdolności w celu zdobywania wiedzy,

  f) jest zaangażowany w życie Szkolnej Wspólnoty,

  g) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 18 – 26 godzin nieusprawiedliwionych
  w semestrze.

  4) poprawne - otrzymuje uczeń, który

  a) respektuje najważniejsze postanowienia Statutu Szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących nieużywania telefonów komórkowych na lekcji,

  b) postępuje zgodnie z uniwersalnymi zasadami etycznymi w szkole i poza nią,

  c) odnosi się poprawnie osób starszych i rówieśników, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych,

  d) tylko częściowo wykorzystuje swoje zdolności w celu zdobywania wiedzy,

  e) bierze udział w życiu Szkolnej Wspólnoty,

  f) niezbyt systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 27 – 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

  5) nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który

  a) nie przestrzega Statutu Szkoły, lekceważy zarządzenia wewnątrzszkolne i polecenia nauczycieli,

  b) nie respektuje podstawowych norm zachowania w szkole i poza nią,

  c) niszczy dorobek innych i Szkoły,

  d) wpływa demoralizująco na rówieśników,

  e) zastrasza innych uczniów, znęca się nad nimi fizycznie i psychicznie, stosuje hejt,

  f) lekceważy obowiązki szkolne i nie wykorzystuje swoich zdolności,

  g) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 41 – 60 godzin nieusprawiedliwionych
  w semestrze.

  h) oszukuje rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.

  6) naganne - otrzymuje uczeń, który

  a) nagminnie nie przestrzega Statutu Szkoły,

  b) lekceważy zarządzenia wewnątrzszkolne i polecenia nauczycieli,

  c) nie respektuje podstawowych norm zachowania w szkole i poza nią,

  d) niszczy dorobek innych i Szkoły,

  e) wpływa demoralizująco na rówieśników i młodszych uczniów, zastrasza innych uczniów, znęca się nad nimi fizycznie i psychicznie, stosuje hejt,

  f) wszczyna bójki i czynnie w nich uczestniczy,

  g) lekceważy obowiązki szkolne i nie wykorzystuje swoich zdolności,

  h) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne: 61 -80 godzin nieusprawiedliwionych
  w semestrze.

  i) oszukuje rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

  j) wchodzi w kolizję z prawem.

  Ponadto wszystkich uczniów obowiązuje zakaz palenia papierosów ( również elektronicznych), picia alkoholu, zażywania substancji psychotropowych (narkotyków i dopalaczy) na terenie szkoły i poza nią.

  W przypadku złamania powyższego zakazu dane ucznia zostaną przekazane Straży Miejskiej, która ukarze rodziców (prawnych opiekunów) ucznia stosownym mandatem.

  1. Uczniowi, który jest na prawach warunkowych w szkole, wychowawca wystawia nieodpowiednią ocenę zachowania.
  2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych, badania osiągnięć edukacyjnych prowadzonych przez nadzór pedagogiczny.
  3. Pisemna praca klasowa (1-2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem  i odnotowana w kalendarzu prac kontrolnych danej klasy.
  1. w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie co najwyżej dwie prace klasowe,
  2. sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy,
  3. prace pisemne przechowywane w są szkole do końca danego roku
   szkolnego (do ewentualnego wglądu dla rodziców i nadzoru
   pedagogicznego) wraz z podanymi kryteriami oceniania,
  1. Sprawdziany (10-20min.) obejmujące materiał kilku lekcji poprzedzających sprawdzian, mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia, sprawdzone i ocenione prace uczniowie otrzymują najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu, badanie  osiągnięć   edukacyjnych  uczniów   prowadzone   przez nadzór pedagogiczny  i  obejmujące więcej  niż   jeden   dział materiału   jest   zapowiadane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. Wszystkie  prace  pisemne   ( poza  pracami   literackimi) powinny być oceniane na podstawie ustalonej   przez  nauczyciela i omówionej   z   uczniami  punktacji.
  3.  Uczeń może  być   zwolniony  z  pisania  pracy kontrolnej, sprawdzianu  lub   z  odpowiedzi ustnej  w  wyjątkowych  sytuacjach  losowych.
  4. Oceny   są   jawne   zarówno   dla  ucznia,   jak   i   jego   rodziców (prawnych opiekunów).
  1. na  prośbę   ucznia  lub   jego   rodziców   (prawnych opiekunów) nauczyciel  ustalający  ocenę  powinien   ją uzasadnić.

  11.  W klasach pierwszych  do  dnia   15  września  nie  wystawia   się ocen  niedostatecznych.

  § 54

  1. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. o ile uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), nie zgadzają się z proponowaną przez nauczyciela oceną, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgłaszają to do nauczyciela danego przedmiotu oraz pisemnie do dyrektora szkoły następnego dnia po dniu, w którym nauczyciel przekazał tę informację,
  2. nauczyciel  dzień, po zapoznaniu się z informacją rodziców (opiekunów prawnych), sprawdza w formie pisemnej i ustnej wiadomości ucznia z zakresu materiału, za który uczeń został oceniony,
  3. uzyskany wynik jest ostateczną propozycją oceny, lecz nie może być niższy od propozycji pierwotnej.
  1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. o ile uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną przez wychowawcę roczną oceną  z zachowania zgłaszają to wychowawcy klasy oraz pisemnie dyrektorowi szkoły następnego dnia po dniu uzyskania takiej informacji, podając wyczerpujące uzasadnienie swego odwołania,
  2. Dyrektor informuje o zgłoszeniu wychowawcę, który po zapoznaniu się z dodatkowym uzasadnieniem zawartym w odwołaniu podejmuje ostateczną decyzję o proponowanej ocenie z zachowania w terminie 1 dnia od otrzymania informacji od dyrektora szkoły.
  1. Ocena ta nie może być niższa od wcześniej proponowanej.

   

  § 55

  1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności ucznia  na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. W sytuacjach wyjątkowych, na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:
  1. realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
  2. spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,        z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, z których  egzamin klasyfikacyjny ma formę przede wszystkim zajęć praktycznych.
  2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  1. egzamin klasyfikacyjny pisemny i ustny odbywa się w jednym dniu.
  1. Skład Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły.
  2. Egzamin klasyfikacyjny dla  ucznia, o którym mowa w ust. 2-5 przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  3. Ustalona prze nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczne roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, chyba, że zostanie wystawiona niezgodnie z trybem wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych.
  4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, chyba, że została wystawiona niezgodnie z trybem wystawiania oceny.

  § 56

  1.Tryb wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych.

  1)w pierwszym miesiącu nauki wychowawca klasy zapoznaje uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

  2)w pierwszym miesiącu nauki nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne zapoznają uczniów z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (WZO ze wszystkich przedmiotów są dostępne do wglądu u nauczycieli prowadzących zajęcia),

  3)w czasie pierwszego spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wychowawca klasy zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z WZO.

  4)W klasach II, III, IV wychowawca klasy informuje uczniów o ewentualnych zmianach występujących w PZO,

  5)Informację na temat przewidywanych ocen rocznych i śródrocznych przekazują uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i wpisują je do e-dziennika

  a) propozycje ocen rodzic ( opiekun prawny) otrzymuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego

  b) informację o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z danego przedmiotu wychowawca przekazuje rodzicom(opiekunom prawnym) ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego(moduł wiadomości) na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej

  6) Co najmniej na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę śródroczną lub roczną i zapisuje ją w e-dzienniku 

  7) Informację o wystawionej ocenie otrzymuje uczeń w czasie zajęć edukacyjnych. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o wystawionej ocenie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

  2.Tryb wystawiania oceny zachowania.

  1. w pierwszym miesiącu nauki wychowawca klasy zapoznaje uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  2. W klasach II, III, IV wychowawca klasy informuje uczniów o ewentualnych zmianach występujących w WSO,
  3. w czasie pierwszego spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów wychowawca klasy zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z WSO,
  4. Wychowawcy klas II, III, IV zapoznają uczniów z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do WSO,
  5. Informację na temat przewidywanych ocen rocznych i śródrocznych z zachowania przekazuje uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) wychowawca klasy na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i wpisują je do e – dziennika
  1. propozycje ocen rodzic (opiekun prawny) otrzymuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego
  2. informację na temat przewidywanej rocznej nagannej oceny z zachowania przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia wychowawca klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego ( moduł wiadomości) na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
  1. Na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów, wystawia ocenę z zachowania śródroczną lub roczną i wpisuje ją do e-dziennika
  2. Informację o wystawionej ocenie z zachowania otrzymuje uczeń od wychowawcy. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o wystawionej ocenie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  1. W przypadku rażącego nieprzestrzegania Statutu szkoły, wychowawca klasy może zmienić ocenę z zachowania do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
  2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne lub od wychowawcy powyższe terminy nie zostały dotrzymane, uznaje się, że tryb wystawienia ocen został zachowany.
  1. Tryb odwołania od wystawionych ocen z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.
  1. jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocen a klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem wystawiania tej oceny, mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia dyrektorowi szkoły,
  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z trybem wystawiania tej oceny, dyrektor powołuje komisję;
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, Komisja, przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, Komisja, ustala śródroczną lub roczną ocenę zachowania.
  1.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku odwołania od trybu wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w terminie nie później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi),
  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
  3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt.3  przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków                     i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
  4. ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  5. ustalona przez Komisję ocena jest ostateczna.

   

  §   57

  1. Uczeń , który w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
  2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września
  4. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie nie później niż 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
  6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5.
  1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i kompetencje wykonuje Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel.
  2. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor.
  3. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 6a- 6b podpisuje odpowiedni Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

  §   58

  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą  ocenę klasyfikacyjną roczną , a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej, celującą ocenę końcową z tych zajęć.

   

  §   59

  1. Uczeń kończy Liceum , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole.
  2. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

  §   60

  Sprawy   sporne pomiędzy  uczniem  lub   jego  rodzicami (opiekunami  prawnymi) a  nauczycielem ustalającym  ocenę powinny  być   zgłaszane   dyrektorowi   szkoły  bezpośrednio lub za  pośrednictwem wychowawcy klasy przed   posiedzeniem klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej.

   

    

  Rozdział 14A

  Wewnątrzszkolny System oceniania w klasach IB

   

  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

  im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

    

  1. Filozofia oceniania

  Ocenianie jest silnie związane z procesem  nauczania i uczenia się. Polega ono na zbieraniu informacji o postępach i osiągnięciach uczniów i jego celem jest stałe motywowanie uczniów. Ocenianie jest bezpośrednim źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciele zbierają informacje o wynikach nauczania, wyciągają wnioski i starają się znaleźć sposoby na ulepszenie procesu nauczania. Ocenianie jest oparte na ustalonych kryteriach i stanowi informację o osiągnięciach uczniów zgodnie ze standardami danego przedmiotu.

   

  Efektywny system oceniania:

  - jest jasny i oparty na kryteriach

  - jest sprawiedliwy

  - wspiera i motywuje uczniów

  - jest dostosowany do różnego typu  uczniów

  - umożliwia uczniom analizowanie własnego sposobu uczenia się, pomaga odkryć silne i słabe strony, pomaga w dalszych postępach

  - powinien być przedstawiony uczniom zanim zostanie wdrożony

  - jest wiarygodnym źródłem informacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych

  - rozpoznaje postęp jaki robią uczniowie i jakie umiejętności rozwijają

  - jest oparty na  ocenianiu kształtującym i podsumowującym

    

  1. Ocenianie kształtujące i podsumowujące w programie IB.

  Ocenianie kształtujące i podsumowujące jest stosowane w dwuletnim programie IB.

   

  Ocenianie kształtujące

  W ocenianiu kształtującym nauczyciel zbiera informacje o uczeniu się uczniów, identyfikuje potrzeby i pomaga w robieniu postępów i osiągnięciu celów. Uczniowie powinni rozumieć, że proces uczenia się wymaga dużo wysiłku, praktyki i poświęcenia. Uczniowie muszą być poinformowani o wszystkich kryteriach oceniania.

   

  Ocenianie podsumowujące

  Ocenianie podsumowujące ma na celu podsumowanie dotychczasowych postępów uczniów przed rozpoczęciem wdrażania nowego materiału. Oceny w ocenianiu podsumowującym informują uczniów o tym czego się nauczyli, a czego jeszcze nie i są źródłem informacji dla rodziców/opiekunów prawnych  o postępach w osiąganiu standardów  programu IB. Ocenianie podsumowujące odgrywa szczególnie ważną rolę w ocenianiu końcowym danego przedmiotu.

  Procedury oceniania w programie IB mają na celu określić stopień w jakim uczniowie osiągnęli umiejętności wyszczególnione w zasadach programu IB:

  - analizowanie i przedstawianie informacji

  - ocenianie i precyzowanie wniosków

  - kreatywne rozwiązywanie problemów

  Podstawowe umiejętności, które są oceniane w programie IB:

  - zdobywanie wiedzy

  - rozumienie koncepcji kluczowych

  - stosowanie standardowych metod

   

  1. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne.

  W programie IB jest stosowane ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne:

  Ocenianie wewnętrzne:

  - wypowiedzi ustne w językach

  - praca laboratoryjna w przedmiotach ścisłych

  - prace badawcze

  - działania artystyczne

  Ocenianie wewnętrzne obejmuje 20-30% oceny końcowej i jest dokonywane przez nauczyciela przedmiotowego. Ocena wewnętrzna jest obowiązkowa i jest warunkiem przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z danego przedmiotu.

   

  Ocenianie zewnętrzne

  Zgodnie z programem  IB uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych, które stanowią najważniejszy element oceniania dla większości przedmiotów.

  Egzaminy obejmują:

  - eseje

  - zagadnienia złożone

  - pytania zamknięte

  - pytania otwarte

  - pytania oparte na analizie przypadku

  - pytanie wielokrotnego wyboru

  Zewnętrzne ocenianie obejmuje 70-80% oceny końcowej i jest przeprowadzane przez egzaminatorów zewnętrznych.

    

  Osiągnięcia uczniów w programie IB

   

  Program IB trwa dwa lata i w tym okresie  uczniowie mają obowiązek:

   

  1. Ukończyć 6 przedmiotów z przynajmniej 5 grup przedmiotowych ustanowionych przez organizację IB
  2. Otrzymać pozytywną ocenę na egzaminie końcowym z wybranych przedmiotów
  3. Ukończyć programy TOK, CAS, Extended  Essay

   

  1. Wewnątrzszkolne zasady i procedury oceniania.

   

  1. Zasady oceniania i procedury w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Suwałkach są oparte na kryteriach i  opierają się na  ściśle określonych schematach oceniania w ramach poszczególnych przedmiotów.
  2. Nauczyciele prowadzą dokumentację wszystkich działań podlegających ocenie.
  3. Na początku pierwszego roku nauki. Nauczyciele przedmiotowi ustalają zadania podlegające ocenie w programach przedmiotowych i przedstawiają je uczniom
  4. Nauczyciele sprawdzają co uczniowie wiedzą i rozumieją  i sprawiedliwie ich oceniają zgodnie z kryteriami oceniania
  5. Uczniowie muszą być poinformowani o kryteriach oceniania, które będą stosowane do oceny ich pracy (w ocenianiu wewnętrznym i zewnętrznym)
  6. Ocenianie powinno być zrównoważonym systemem: stosowanie oceniania kształtującego  i podsumowującego w zależności od potrzeb.
  7. Nauczyciele są zobowiązani stosować różnorodne techniki oceniania, aby sprostać wymaganiom przedmiotowym.
  8. Ocenianie powinno być przeprowadzane w odpowiednimi czasie i uczniowie powinni otrzymać informację zwrotną w ciągu dwóch tygodni od wykonanej pracy.
  9. Skala ocen w programie IB obejmuje zakres od 1 do 7, gdzie 7 jest oceną najwyższą, a 1 najniższą. Skala ocen w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zawiera się w przedziale od 1 do 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą, a 1 najniższą.

    

  1. Skala ocen w klasie  IB:

  Ocena uzyskana w systemie IB

  Stopień opanowania wiadomości i umiejętności

  Ocena w polskim systemie oceniania

  Procentowy zakres dla danej oceny

  7

  Znakomicie

  6 cel

  [95-100] %

  6

  Bardzo dobrze

  5 bdb

  [85-94) %

  5

  Dobrze

  4 db

  [75-84) %

  4

  Zadowalająco

  3 dst

  [60-74) %

  3

  Średnio

  2 dop

  [50-59) %

  2

  Słabo

  1 ndst

    [40-49%) %

  1

  Bardzo słabo

  1 ndst

             [30-39) %

   

  Poniżej przedstawione są kryteria na poszczególne oceny:

  Uczeń otrzymuje ocenę 1 (1 lub 2) jeśli:

  • nie spełnia podstawowych wymagań programu IB DP określonych w programie nauczania oraz jego wiedza nie jest wystarczająca do kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym
  • nie potrafi rozwiązywać podstawowych zagadnień problemowych;

  Uczeń otrzymuje ocenę 2 (3) jeśli

  • jego wiedza jest wystarczająca do kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym
  • jest w stanie samodzielnie rozwiązywać typowe zagadnienia problemowe praktyczne i teoretyczne

  Uczeń otrzymuje ocenę 3 (4) jeśli:

  • zdobył wiedzę i umiejętności określone w programie IB DP
  • jest w stanie samodzielnie rozwiązać typowe lub średniozaawansowane zagadnienia problemowe teoretyczne i praktyczne

  Uczeń otrzymuje ocenę 4 (5) jeśli:

  • zdobył wiedzę wystarczającą do samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych
  • jest w stanie wykorzystać wiedzę do rozwiązania zagadnień problemowych teoretycznych i praktycznych

  Uczeń otrzymuje ocenę 5 (6) jeśli:

  • posiada wiedzę obejmującą cały program IB DP
  • jest  w stanie wykorzystać wiedzę do samodzielnego rozwiązywania nietypowych zagadnień problemowych teoretycznych i praktycznych
  • jest w stanie wykorzystać posiadaną wiedzę aby znaleźć nowe sposoby do rozwiązywania skomplikowanych zadań

  Uczeń otrzymuje ocenę 6 (7) jeśli:

  • posiada wiedzę obejmującą cały program IB DP
  • jest w stanie wykorzystać posiadaną wiedzę, rozwijać swoje umiejętności w celu poprawy umiejętności rozwiązywania zagadnień problemowych
  • jest kreatywny i potrafi znaleźć nowe sposoby podejścia do rozwiązywania bardziej złożonych zadań
  • osiąga sukcesy w konkursach na poziomie województwa/kraju/świata
  • osiąga co najmniej tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym
  • osiąga inne, porównywalne osiągnięcia

   

   Skala ocen dla programu TOK i EE:

  Ocena

  Osiagnięcie

  A

  Doskonały poziom wykonania zadań

  B

  Dobry poziom wykonania zadań

  C

  Satysfakcjonujący poziom wykonania zadań

  D

  Przeciętny poziom wykonania zadań

  E

  Niewystarczający poziom wykonania zadań

  N

  Brak oceny

   

  Program CAS nie jest formalnie oceniany, ale w trakcie realizacji programu IB DP uczniowie są zobowiązani do zaangażowania w różnego rodzaje aktywności oraz udokumentowania osiągnięcia siedmiu wymagań programu CAS:

  • siła i rozwój – znam swoje mocne strony i podnoszę ich poziom je dla własnego rozwoju
  • wyzwania i umiejętności – przedstawiam wyzwanie jako sposób na rozwijanie swoich umiejętności w czasie ich realizacji
  • inicjatywa i planowanie – przedstawiam, jak rozpocząć działanie i zaplanować jego przebieg
  • współpraca – przestawiam umiejętności i korzyści uzyskiwane w pracy zespołowej
  • wytrwałość i zobowiązania – wykazuje się umiejętnością doprowadzania  podjętych zadań do końca
  • światowe zaangażowanie – przedstawiam zaangażowanie w sprawy o znaczeniu światowym
  • rozwaga – potrafię ocenić etyczność wyborów i podejmowanych działań
  1. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie realizujący naukę w programie IB DP otrzymują świadectwa z ocenami w skali obowiązującej w polskim systemie nauczania,
  2. Uczeń, który nie spełnia wymagań programu IB DP otrzymuje list ostrzegawczy który załączany jest do arkusza ocen semestralnych. List ten otrzymują również rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
  3. Jeśli frekwencja ucznia jest niska a zachowanie nieakceptowalne i nielicujące z powagą i postawą ucznia programu IB (IB learner profile) uczeń może być usunięty z programu IB DP w każdym momencie.
  4. Uczeń ma możliwość zwrócenia się z prośbą do dyrektora szkoły o powtarzanie roku, jeśli umotywowane jest to ważnym powodem (długotrwała choroba, przeprowadzka itp.) i uczeń nie jest w stanie spełnić wymagań programu IB DP w danym roku szkolnym.
  5. Nauczyciele mają prawo nie dopuścić ucznia do sesji egzaminacyjnej IB DP jeśli nie spełnia on wymagań postawionych w programie IB DP.
  6. Uczeń, który zdecyduje się zrezygnować z realizacji programu IB DP ma obowiązek wyrównać różnice programowe między programami z poszczególnych przedmiotów. Uczeń musi podejść do egzaminu, który sprawdza jego wiedzę i pozwala nauczycielom zdecydować, czy jest w stanie realizować naukę w nowej klasie lub szkole. Zasady przeprowadzania egzaminu są takie same jak dla egzaminu klasyfikacyjnego, opisanego w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
  7. Jeśli frekwencja ucznia jest niska (poniżej 50% obecności) uczeń może być nieklasyfikowany. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% i więcej zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny. 
  8. Jeżeli absencja ucznia nieklasyfikowanego jest usprawiedliwiona (z ważnych powodów) ma on prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń, który nie usprawiedliwił nieobecności może poprosić Radę Pedagogiczną o umożliwienie mu przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego. Podanie powinno zostać złożone najpóźniej dzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów.
  9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części:
   1. pisemna – zadania przygotowane na podstawie wcześniej dostarczonych uczniowi liście wymagań
   2. ustna – rozmowa na jeden z tematów z listy wcześniej przekazanej uczniowi
  10. Egzamin zewnętrzny nie może być przesunięty z żadnego powodu. Ocenianie wewnętrzne, na podstawie decyzji dyrektora, może być odłożone z ważnych powodów uniemożliwiających uczniowi zaliczenie przedmiotu w ustalonym wcześniej terminie.
  11. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni być na bieżąco informowani o postępach i osiągnięciach ich dzieci. Ponadto rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach z wychowawcami oraz dyrekcją.
  12. Rodzice mogą być informowani podczas spotkań z nauczycielem jak również w formie elektronicznej (dziennik, email).
  13. Nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen przewidywanych, które uczeń może osiągnąć na koniec realizacji programu IB DP. Oceny te powinny uwzględniać postęp ucznia, jego wiedzę, umiejętności i zdobywane w ciągu cyklu nauczania oceny, odpowiadające wymaganiom programu IB DP.
  14. Przewidywane oceny muszą być wystawione do końca marca.
  15. Każdy uczeń realizujący program IB DP jest zobowiązany to przystąpienia do egzaminów próbnych. Terminy tych egzaminów ustala koordynator szkolny programu IB DP.
  16. Sesja egzaminacyjna odbywa się w Maju w szkole, w której uczniowie realizowali program.
  17. Zgodnie z art. 22 pkt 5 ustawy – Prawo Oświatowe
  18. Uczniowie muszą zdawać 6 egzaminów, z przedmiotów, które wybrali i ukończyli w trakcie trwania programu IB DP. Najwyższy możliwy wynik to 42 punkty (6 przedmiotów, każdy maksymalnie ocena 7). Każdy uczeń może zdobyć 3 dodatkowe punkty za EE i TOK. Punkty z tych dwóch programów przyznaje się według następującego schematu

   

   

   

   

  Extended Essay

   

   

  Świetny poziom

  Ocena A

  Dobry poziom

  Ocena B

  Satysfakcjonujący poziom

  Ocena C

  Wystarczający poziom

  Ocena D

  Podstawowy poziom

  Ocena E

  Brak oceny

  Ocena N

  Theory of knowledge

  Świetny poziom

  Ocena A

  3

  3

  2

  2

   

  Niespełnione warunki

  (uczeń nie otrzymuje dyplomu)

  Dobry poziom

  Ocena B

  3

  2

  1

  1

  Satysfakcjonujący poziom

  Ocena C

  2

  1

  1

  0

  Wystarczający poziom

  Ocena D

  2

  1

  0

  0

  Podstawowy poziom
   E

   

  Nie spełnione warunki

  (uczeń nie otrzymuje dyplomu)

  Brak oceny

  Ocena N

   

  1. Aby otrzymać Dyplom Programu IB DP należy uzyskać minimum 24 punkty z egzaminów oraz:
  1. zrealizować wymagania programu CAS
  2. zrealizować wymagania programu TOK
  3. zrealizować wymagania EE

   

   

  Rozdział 15

  Postanowienia końcowe

  §   61

  1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
  2. Zmiany statutowe wprowadzane przez Radę Pedagogiczną wymagają formy pisemnej.
  3. Wprowadzenie aneksu dokonuje się przez:
  1. wystąpienie z wnioskiem członka Rady Pedagogicznej, z projektem zmiany statutu;
  2. przyjęcie zmiany w formie uchwały Rady Pedagogicznej;
  3. włączenie przyjętej zmiany do statutu.

   

  Tekst Statutu po włączeniu zmian przyjętych uchwałą:

  Nr 6/2019/2020 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia 16 stycznia 2020 r.

  Nr 7/2019/2020 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia 12lutego 2020 r.

  Nr 26/2020/2021 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia  30 września 2020 r.

  Nr 33/2020/2021 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia  29 kwietnia 2021 r.

  Nr 5/2021/2022 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach z dnia 4 października 2021 r.