• Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt wpisuje się w Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach przedsięwzięcia opracowany został modelowy program nauczania przedmiotu informatyka dla liceum ogólnokształcącego (IV etap kształcenia, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe są realizowane jednak w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu przedmiotem fizyka, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu.

    Program jest obudowywany zestawami materiałów dydaktycznych w postaci: scenariuszy lekcji, filmów edukacyjnych, prezentacji, symulacji, interaktywnych zadań dla uczniów oraz testów wiedzy. Zarówno program jak i materiały powstają w oparciu o nową podstawę. W ramach projektu program jest pilotażowo wdrażany w dwudziestu liceach ogólnokształcących na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W naszej szkole do pracy przy projekcie wytypowane zostały klasy 1B i 2B oraz zaangażowany został duet nauczycieli w konfiguracji: informatyk – fizyk (p. Marek Gałaszewski – w obu klasach oraz p. Teresa Łaskowska – 1B i p. Mirosław Bogdan – 2B).

    Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli informatyki do aktywnej współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Przedsięwzięcie ma przyczynić się przede wszystkim do kształtowania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji szkolnej poprzez wzmacnianie w procesie dydaktycznym związków pomiędzy informatyką i fizyką. W projekcie informatyka jest przedstawiona jako znakomite narzędzie ułatwiające poznawanie i opisywania świata zachęcając do zagłębiania się w jej tajniki nie tylko uczniów, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami na tym kierunku, ale również tych, którzy myślą o studiach związanych z kierunkami przyrodniczymi lub matematyką.

    Pilotażowe wdrożenie programu i materiałów w szkołach przewiduje:

    • włączenie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych w proces nauczania w szkole oraz realizacja sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów,
    • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli,
    • realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów uzdolnionych w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań (zajęcia realizowane w formule projektów grupowych pod opieką dwóch nauczycieli: informatyka oraz fizyka).

    Adres www projektu: http://info-plus.wwsi.edu.pl.