• Status prawny

    • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

     Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) oraz statutów poszczególnych szkół.

     Organem prowadzącym jest Miasto Suwałki z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1.

     Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.