Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

w ramach art. 42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

kuritolito