Misja i filozofia szkoły

Misja i filozofia szkoły opiera się na przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski hierarchii wartości, zakładającej, iż uczeń jest podmiotem, człowiekiem wolnym, który świadomie w tej wspólnocie się znalazł i ją aktywnie współtworzy.

Szkoła wspomaga swoich uczniów w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Celem szkoły jest stworzenie możliwości rozwoju młodego człowieka, opartego na budowaniu najlepszych i uniwersalnych wartości: prawdy, dobra, sprawiedliwości. Istotnym zadaniem jest dążenie do klimatu pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości.

Prawość i mądrość mają stawać się rzeczywistością, której pragnie się dla siebie, a ceni w innych. Dialog stanowi podstawę w rozwiązywaniu spraw trudnych.

Profil ucznia szkoły:

  • uczeń jest człowiekiem prawym,
  • posiada rzetelną wiedzę,
  • jest przygotowany do mądrego i godnego życia we współczesnym świecie,
  • podejmuje trud odpowiedzialności za siebie i za innych, a także za nasze narodowe dziedzictwo,
  • zna swoje miejsce we wspólnocie,
  • respektuje swoje prawa i obowiązki,
  • tworzy klimat życzliwości i dialogu w relacjach z kolegami.