Misja i filozofia szkoły

Misja i filozofia szkoły opierają się na przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski hierarchii wartości, zakładającej, iż uczeń jest podmiotem, człowiekiem wolnym, który świadomie w tej wspólnocie się znalazł i ją aktywnie współtworzy.

Szkoła wspomaga swoich uczniów w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Celem szkoły jest stworzenie możliwości rozwoju młodego człowieka, opartego na budowaniu najlepszych i uniwersalnych wartości: prawdy, dobra, sprawiedliwości, tolerancji i otwartości na świat. Istotnym zadaniem jest dążenie do klimatu pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości wobec siebie i innych.

Prawość i mądrość mają stawać się rzeczywistością, której pragnie się dla siebie, a ceni w innych. Dialog i tolerancja stanowią podstawę w rozwiązywaniu spraw trudnych.

Profil ucznia szkoły:

  • PRAWY: uczeń jest człowiekiem prawym, respektuje swoje prawa i obowiązki
  • WNIKLIWY: posiada rzetelną wiedzę, angażuje się w jej pogłębianie w zakresie różnych dziedzin na poziomie lokalnym i światowym
  • MYŚLĄCY: jest przygotowany do mądrego i godnego życia we współczesnym świecie, stosując krytyczne i analityczne umiejętności myślenia, analizuje i podejmuje działania w celu rozwiązania złożonych problemów
  • ODDANY: podejmuje trud odpowiedzialności za siebie i za innych, okazuje współczucie empatię, szanuje siebie i innych ludzi, pozytywnie wpływa na otoczenie własne i świat wokół
  • OTWARTY NA ŚWIAT: dba i docenia nasze dziedzictwo narodowe, będąc jednocześnie ciekawym innych kultur i tradycji, wykazując postawę tolerancji wobec tego, co nieznane
  • REFLEKSYJNY: zna swoje miejsce we wspólnocie, poznaje i pracuje nad swoimi mocnymi i słabymi stronami w taki sposób, aby ciągle rozwijać się i uczyć
  • KOMUNIKATYWNY: tworzy klimat życzliwości i dialogu w relacjach z kolegami, skutecznie współpracuje z innymi, wykorzystując w komunikacji różne języki, słuchając i respektując punkt widzenia innych osób
  • DOCIEKLIWY: jest ciekawy świata, docieka, kwestionuje zdobytą wiedzę, rozwija umiejętności potrzebne do prowadzenia badań i uczenia się przez całe życie
  • ODWAŻNY: jest odważny, lubi podejmować ryzyko, w obliczu wyzwań i zmian jest pomysłowy i śmiały, ale jednocześnie przezorny i roztropny, potrafi pracować samodzielnie i w grupie
  • ZRÓWNOWAŻONY:  wie, co to znaczy prowadzić zrównoważony tryb życia, rozumie i rozpoznaje różnice między różnymi aspektami naszego życia: intelektualne, fizyczne (duchowe) i emocjonalne. Dąży tym samym do samoakceptacji i dobrych relacji z innymi, rozpoznaje swoją niezależność wobec innych i świata, w którym żyje