Mediacje

Miło nam poinformować, że 7 nauczycieli naszej szkoły ukończyło szkolenie w zakresie mediacji w ramach realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – programu pn. Mediacja rówieśnicza jako element profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnieniami oraz innymi zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałki.

Projekt został zrealizowany przez Fundację „ProMediation & Prowellness Foundation” w Suwałkach w trzech suwalskich szkołach prowadzonych przez Miasto Suwałki:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

Wdrożenie mediacji jako sposobu na promowane i wdrażanie zdrowego stylu życia poprzez radzenie sobie ze stresem i agresją, poprawienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych bez sięgania po środki uzależniające i poprawiania relacji w grupie oraz relacji dorosły – dziecko odbędzie się w każdej ze szkół po powrocie uczniów do stacjonarnej nauki.

Czym jest mediacja?

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Czym nie jest mediacja?

Podczas mediacji nie musi dojść do pojednania (oczywiście może, ale celem mediacji nie jest pojednanie osób, ale pomoc w dojściu do porozumienia). Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem, terapią. Mediacja nie jest sądem ani arbitrażem (mediator nie rozstrzyga sporów).

Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Dlaczego warto zgłosić się do mediatora?

Mediacja umożliwia aktywne i odpowiedzialne uczestniczenie w rozwiązaniu swojego konfliktu sądowego, ponadto może zapewnić osobie pokrzywdzonej satysfakcjonującą ugodę, zadośćuczynienie, a sprawcy ugodę, która –biorąc pod uwagę powyższe właściwości – zostanie przez niego zaakceptowana. Mediacja daje możliwość szybszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązania sporu (wysoką skuteczność gwarantuje wypracowanie i uzgodnienie warunków wzajemnego porozumienia przez samych uczestników sporu).

W ramach ww. programu w szkole mediatorzy szkolni wyłonieni spośród uczniów danej szkoły, koordynatorzy i edukatorzy mediacji rówieśniczej wprowadzą mediację rówieśniczą w szkole jako element szerszego i długofalowego programu profilaktyki uzależnień, realizowanego w środowisku szkolnym. W każdej klasie nauczyciele przeprowadzą w II półroczu zajęcia nt. mediacji.

W procesie mediacji ważnych jest pięć zasad:

  • zasada dobrowolności (obowiązuje strony, które same decydują o przystąpieniu do mediacji oraz o wyborze mediatora, który zobowiązany jest do poinformowania stron na wstępie postępowania mediacyjnego, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie);
  • zasada bezstronności (mediator daje każdej ze stron równe prawa, nie preferuje żadnej, nie powinien sugerować, co może być przedmiotem ugody ani narzucać rozwiązania sporu, może tylko zachęcać strony do wyrażania stanowisk i opinii oraz do negocjowania formy zadośćuczynienia czy też innych elementów ugody);
  • zasada poufności (mediator zachowuje przebieg procesu mediacji oraz treść rozmów tylko dla siebie);
  • zasada akceptowalności (osoba mediatora jest bez zastrzeżeń akceptowana przez obie strony konfliktu);
  • zasada neutralności (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie ocenia, nie sugeruje ani nie narzuca rozwiązań).

Mediacja w szkole jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć. Jest porozumiewaniem się opartym na dialogu. Różni się od rozstrzygnięć proceduralnych przede wszystkim tym, że jej celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami, czyli brak tutaj osób przegranych.

Mediacja wymaga zawsze udziału osób trzecich, które udzielają pomocy uczestnikom konfliktu, ale nie pozbawiają ich prawa do podejmowania decyzji. Mediacja kończy się zawsze pisemnym utrwaleniem jej rezultatów, które zawierają między innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie albo też ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.

Zostaw odpowiedź