Procedura bezpieczeństwa organizacji konsultacji szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym

Procedura bezpieczeństwa organizacji konsultacji szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zajęć

 1. Konsultacje dla uczniów prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi młodzieży.
 2. Konsultacje dla uczniów odbywają się w okresie od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 roku.
 3. Podstawowym celem konsultacji jest:
  a) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu,
  b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu,
  c) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny.
 4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej stałej sali dla danego nauczyciela oraz ucznia lub grupy uczniów.
 5. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie do 12 osób.
 6. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, podręczników oraz zeszytów. Nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników zajęć.
 7. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry.
 8. Minimalna przestrzeń w sali na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela nie może być mniejsza niż 4 m².
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi spotykanie się ze sobą poszczególnych grup.
 11. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny.
 12. Za pace porządkowe, czynności dezynfekujące odpowiada jeden na stale przyporządkowany do miejsca pracownik obsługi.

Obowiązki rodziców

 1. Wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach w ramach konsultacji w szkole.
 2. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole.
 3. Nie pozwalają na pójście do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Nie pozwalają na pójście do szkoły dziecka, jeżeli w ciągu 14 dni miało kontakt a osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
 5. Przyjmują do wiadomości, że z zajęć w formie konsultacji w szkole może korzystać wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Niezwłocznie informują dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid – 19 dziecka, które wcześniej przebywało w szkole na konsultacjach.

Obowiązki uczniów

 1. Używają indywidualnej osłony ust i nosa w trakcie przebywania na terenie szkoły i miarę możliwości w czasie zajęć.
 2. Przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki, wejściu/ wyjściu z sali, w której odbywają się zajęcia odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściu za zgodą rodziców lub własną (w przypadku uczniów pełnoletnich) poddają się pomiarowi temperatury ciała.
 4. Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych uczestników zajęć wynoszący min. 2 m.
 5. Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do przeznaczonych do tego koszy.
 6. Nie podają ręki na powitanie, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i systematycznego pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszność, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. W trakcie przebywania na terenie szkoły stosują środki ochrony osobistej, a w czasie pracy myją i dezynfekują ręce szczególnie:
  a) przed i po kontakcie z młodzieżą,
  b)po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
  c)po usunięciu środków ochrony osobistej.
 5. Nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 6. Nie noszą biżuterii, szczególnie na rękach poniżej łokcia
 7. Zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 8. Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do przeznaczonych do tego koszy.
 9. Pracownicy obsługi:
  a) regularnie czyszczą powierzchnie wspólne – klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
  b) dezynfekują powierzchnie dotykowe- biurek, stolików, klawiatur, włączników świateł,
  W szczególności po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub grupę.
  c) na bieżąco dezynfekują toalety.

Postępowanie w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem (duszności, kaszel, gorączkę) przez uczestnika zajęć:
  a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
  b) wyznaczona przez dyrektora osoba bezzwłocznie odizolowuje ucznia w pomieszczeniu do tego przeznaczonym,
  c) osoba wyznaczona do opieki nad uczniem zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem i rękawiczki,
  d) pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości,
  e) dyrektor zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania,
  f) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem (duszności, kaszel, gorączkę):
  a) pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie zaprzestaje wykonywania czynności służbowych,
  b) zostaje odesłany do domu transportem własnym lub sanitarnym, oczekując na transport pracownik przebywa w wyznaczonym, odizolowanym pomieszczeniu,
  c) zostaje wstrzymana praca na terenie szkoły, a dyrektor zawiadamia właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną.
 3. Pozostali uczestnicy zajęć wraz z nauczycielem opuszczają salę i dokładnie myją i dezynfekują ręce.
 4. W obszarze, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik przeprowadza się rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie wszelkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.).
 5. W przypadku, gdy uczeń, pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Zostaw odpowiedź