Regulamin organizacji Studniówki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 Zasady ogólne

 1. Regulamin organizacji Studniówki w I LO w Suwałkach jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora szkoły, opracowanym przez zespół działający w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim określającym sprawy porządkowe dotyczące organizacji w/w uroczystości.
 2. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Studniówki.
 4. W celu organizacji Studniówki zostaje powołany na czas określony Komitet Organizacyjny Studniówki zwany dalej Komitetem Organizacyjnym w skład którego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych 2-3 uczniów reprezentujących daną klasę.
 5. W celu sprawnego działania i dobrego kontaktu z Dyrekcją szkoły, Komitet Organizacyjny wyłania spośród grona przedstawicieli rodziców, przewodniczącego i zastępcę.
 6. Przedstawiciele uczniów muszą wybrać spośród siebie , lub pozostałych uczniów klas III, dwie osoby(kobietę/ mężczyznę) prowadzącą część oficjalną balu studniówkowego. Fakt ten może stanowić wyróżnienie dla wybranych uczniów.
 7. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem Studniówki.
 8. Uczniowie, rodzice czyli Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu (załącznik nr 1, załącznik nr 2) w sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego i Statutu Szkoły.

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki Nr1, Nr 2, Nr 3.

 • 2 Zasady szczegółowe
 1. Studniówkę organizują rodzice w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
 2. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.
 3. Komitet Organizacyjny informuje Dyrektora szkoły o zasadach zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki.
 4. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników, w trakcie trwania imprezy.
 5. Komitet organizacyjny może zlecić organizację całej studniówki lub jej części firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej, nie zwalnia to jednak Komitetu Organizacyjnego z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu przez wszystkich uczestników Studniówki.
 6. Uczestnikami Studniówki mogą być:
 • uczniowie i osoby im towarzyszące,
 • wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły ,oraz osoby im towarzyszące,
 • rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy,
 • inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf, kamerzyści itp.).
 1. Do uczestnictwa w studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez

Komitet Organizacyjny.

 1. Uczestnicy balu zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania w miejscach publicznych nieuregulowanych przepisami prawa.
 2. Uczniowie uczestniczący w studniówce oraz osoby przez nich zaproszone

    w czasie trwania Studniówki mają obowiązek podporządkowania się

    zaleceniom Dyrektora szkoły, wychowawców oraz Komitetowi

    Organizacyjnemu.

 • Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości-partnerów.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez ich podopiecznych lub przez osoby im towarzyszące.
 • Uczestniczący w studniówce uczniowie zobowiązani są, najpóźniej na 14 dni przed uroczystością, do podania organizatorom danych osób towarzyszach(imię i nazwisko, oraz numer telefoniczny kontaktowy do rodzica, opiekuna prawnego). Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO służą wyłącznie celom organizacyjnym (załącznik nr 3).
 • W trakcie trwania Studniówki obowiązuje zakaz opuszczania budynku.

Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy, z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda  organizatorów i wychowawcy klasy.

14.Podczas trwania studniówki obowiązuje:

 • całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu – zgodnie z art.14 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
 • całkowity zakaz używania i wnoszenia środków odurzających (narkotyki, tzw. dopalacze, itp.) – zgodnie z ustawą z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r.   852 ze zm.)
 • zakaz palenia papierosów – zgodnie z nowelizacją z dnia 8.04.2010r. (Dz. U. Nr 81, poz.529) ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)
 • zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa wstępu na Studniówkę.

16.Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w Regulaminie muszą opuścić miejsce w którym odbywa się studniówka w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica (opiekuna) i na koszt rodzica (opiekuna). Ponadto mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również koszty interwencji służb porządkowych.

17.Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:

 • Wychowawcy klas trzecich sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej Studniówki.
 • Organizatorzy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami.
 • W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.

18.Zasady dotyczące rodziców:

 • Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.
 • Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.
 • Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły.
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia następnego po zatwierdzeniu.
 3. Wychowawcy klas uczestniczący w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów z Regulaminem Organizacyjnym. Uczniowie i wychowawcy potwierdzają zapoznanie, własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania (zał.  Nr 1).
 4. Fundusze pieniężne na w/w imprezę ustala Komitet Organizacyjny. Zdeklarowani uczestnicy zbierają składki pieniężne we własnym zakresie, przez wyznaczoną osobę ( skarbnika , lub inną zaufaną osobę ze swojej klasy).
 5. Zebrane składki w ustalonym terminie, wpłacają sukcesywnie i obowiązkowo do banku na wyznaczone subkonto o nazwie „Studniówka” w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak oddział w Suwałkach ul. Waryńskiego21.

Nr konta: 91  9367 0007 0010 0050 1725 0003

KOMITET ORGANIZACYJNY                   DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

Suwałki 30.10.2019 r.

Zostaw odpowiedź