31 MAJA – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony w 1988 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jest on obchodzony corocznie 31 maja.

Co roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Jednakże główne działania edukacyjno–profilaktyczne podejmowane w ramach tego dnia, poprzez popularyzowanie i podnoszenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych aktywnego palenia papierosów i biernej ekspozycji na dym tytoniowy, powinny przyczyniać się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, a także motywować społeczeństwo do zaprzestania palenia tytoniu.
Tegorocznym tematem kampanii ogłoszonym przez WHO jest:

„Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”

Celem tej kampanii jest uświadomienie zagrożeń, które niesie za sobą nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, zwłaszcza wśród młodzieży i ludzi o niskich przychodach, w związku ze zwiększoną dostępnością tych produktów ze względu na ich niską cenę, a także zwrócenie uwagi na fakt, że nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi prowadzi do gromadzenia wielkiego majątku przez zorganizowane grupy przestępcze, które używają go do finansowania innych czynności przestępczych, takich jak handel narkotykami, ludźmi i bronią, a także terroryzmu.
Zgodnie z ramową Konwencją Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postepowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego wspiera wysiłki służb mundurowych w tym zakresie. Włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu skutków zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.

Opracowano na podstawie:

  1. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu
  2. Komunikat Komisji Do Rady i Parlamentu Europejskiego „Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi — Kompleksowa strategia UE”
  3. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012 (www.mf.gov.pl)
  4. Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015 (www.mf.gov.pl)
  5. Strategiczny Plan Kontroli. Założenia do opracowania planów kontroli na rok 2014 i 2015 (www.mf.gov.pl)
  6. Przemyt papierosów w Polsce i krajach ościennych (www.mf.gov.pl)
  7. Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych (www.pracodawcyrp.pl)
  8. Stwórzmy koalicję w walce z szarą strefą (www.bcc.org.pl)
  9. http://zatrzymacprzemyt.pl
  10. http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/akcje-i-kampanie-spoeczne/profilaktyka-tytoniowa/1234-wiatowy-dzie-bez-tytoniu-2015

Zostaw odpowiedź